Born

1 Jan: Vernon L. Smith, Vernon Lomax Smith, in Wichita, Kansas